Uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi korišćenja sajta


1. Potvrda korisnika o prihvatanju uslova

Stoffhandel GmbH (u daljem tekstu “Mi”) omogućava korišćenje sajta optionsway.com i sa njim povezanih različitih servisa (zbirno u daljem tesktu “Sajt”) Vama, korisniku, koji ste predmet slaganja sa svim odredbama i uslovima korišćenja, obaveštenjima koja su sadržana ili na koja se upućuje na ovom mestu (u daljem tekstu “Uslovi korišćenja”), kao i bilo kojim pisanim sporazumima između nas i Vas. Sem toga, kada koriste određene usluge ili materijale sadržane na ovom sajtu, korisnici podležu svim navedenim pravilima koja se primenjuju na te usluge ili materijale koji mogu da sadrže odredbe i uslove sem ovih koji su obuhvaćeni u Uslovima korišćenja. Sve takve smernice i pravila su na ovaj način obuhvaćena pozivanjem na ove Uslove korišćenja.

Navedeni Uslovi korišćenja stupaju na snagu 1.5.2012. godine. Mi zadržavamo izričito pravo periodične izmene ovih Uslova korišćenja, bez dužnosti da Vas o tome obavestimo. Vi dajete saglasnost da je Vaša odgovornost da s vremena na vreme pregledate ovaj sajt i njegove Uslove korišćenja i da se upoznate sa njihovim eventualnim izmenama. Nastavak korišćenja sajta sa Vaše strane nakon ovih izmena predstavljaće prihvatanje izmenjenih Uslova korišćenja i saglasnost da se povinujete i obavežete na poštovanje tih izmenjenih Uslova korišćenja.

U ovim Uslovima korišćenja termin naši “Saradnici” obuhvata naše vlasnike, ogranke, saradničke kompanije, službenike, direktore, dobavljače, partnere, sponzore i oglašavače, a odnosi se (bez ograničenja) i na sve stranke koje učestvuju u kreiranju, stvaranju i/ili isporučivanju ovog sajta i/ili njegovog sadržaja.

2. Opis usluga (servisa)

Mi pružamo različite usluge dostupne na ovom sajtu uključujući, ali ne isključivo, opise, poređenja i informacije o različitim online trgovačkim kompanijama, kao i druge slične servise. Vi preuzimate na sebe odgovornost da o svom trošku nabavite celokupnu opremu neophodnu za korišćenje ovih usluga, uključujući kompjuter, modem i pristup internetu (zajedno sa plaćanjem svih nadoknada povezanih sa tim pristupom).

Mi zadržavamo isključivo pravo izmene ili ukidanja sajta, zajedno sa svim karakteristikama sajta, u bilo kom trenutku sa ili bez obaveštenja o tome. Nismo u obavezi prema Vama ili trećim licima za ostvarivanje tog prava. Sve nove odlike koje povećavaju ili unapređuju tadašnje-sadašnje usluge takođe podležu ovim Uslovim korišćenja.

3. Ponašanje na sajtu

Vaše korišćenje sajta podleže svim važećim zakonima i propisima i jedino Vi snosite odgovornost za sadržaje Vaše komunikacije na sajtu. Postavljanjem informacija ili korišćenjem servisa za komunikaciju, chat sobe, oglasne table, grupe o vestima, biblioteke softvera ili bilo kog drugog interaktivnog servisa koji Vam može biti dostupan na ovom sajtu, saglasni ste da nećete upload-ovati, deliti, postavljati ili na bilo koji drugi način distribuirati ili organizovati distribuciju bilo koje vrste sadržaja – uključujući tekst, komunikaciju, softver, slike, zvuke, podatke ili druge informacije – koji:

a. su nelegalni, ugrožavajući, uvredljivi, uznemirujući, klevetnički, pogrdni, obmanjujući, ukazuju na prevaru ili ugrožavaju tuđu privatnost, prekršajni, eksplicitno ili grafički opisuju i prikazuju sadržaje koji predstavljaju seksulane radnje (uključujući, bez ograničenja, sa njima povezan jezik nasilne ili ugrožavajuće prirode usmerene ka drugoj osobi ili grupi osoba) ili na drugi način narušavaju naša pravila ili politiku;

b. obmanjuju, osuđuju, degradiraju ili uznemiravaju pojedinca ili grupu osoba na religioznoj ili polnoj osnovi, seksualnoj orijentaciji, rasi, etničkoj pripadnosti, godinama ili nesposobnosti;

c. narušavaju bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, pravo javnosti i ostala prava vlasništva bilo koje strane;

d. predstavljaju neovlašćeno ili neželjeno reklamiranje, otpad ili grupnu e-poštu (takođe poznato kao “spamovanje”), cirkularna pisma, svaki drugi oblik neovlašćenog posredovanja ili bilo koju vrstu lutrije ili kockanja;

e. sadrži softverske viruse ili neki oblik kompjuterskog koda, fajlove ili programe koji su napravljeni sa namerom ometanja, oštećenja ili ograničavanja funkcionisanja bilo kog softvera, hardvera ili opreme za telekomunikaciju ili imaju za cilj oštećenje ili neovlašćeni pristup bilo kojim podacima ili drugim informacijama o trećim stranama; ili

f. oponašaju bilo koju osobu ili entitet, uključujući naše službenike ili predstavnike.

Ne odobravamo niti preuzimamo odgovornost za sadržaj bilo kog materijala koji upload-uju ili podnose korisnici sajta treće strane. Generalno ne vršimo pregled, praćenje ili izmene sadržaja postavljenih od strane korisnika servisa za komunikaciju, chat soba, oglasnih tabli, grupa o vestima, softverskih biblioteka ili drugih interaktivnih servisa koji mogu biti dostupni na ovom sajtu. Međutim, naši agenti i mi zadržavamo pravo da prema sopstvenom nahođenju uklonimo bilo koji sadržaj koji, prema našoj proceni, krši pravila ovih Uslova korišćenja i svih ostalih odredbi koje se sprovode na našem sajtu, ili koji je ugrožavajuć, za osudu ili netačan. Ne preuzimamo odgovornost za kašnjenje u uklanjanju takvog sadržaja. Prihvatanjem Uslova korišćenja dajete saglasnost za uklanjanje nepogodnih sadržaja i odričete se pritužbi koje mogu da nastanu njihovim uklanjanjem. Pogledajte “Korišćenje vlastitog materijala” koji sledi za opis procedura koje je potrebno pratiti u slučaju da bilo koja strana veruje da sadržaj postavljen na ovom sajtu narušava neki patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, pravo na objavljivanje ili pravo na vlasništvo bilo koje strane.

Sem toga, nije dozvoljeno korišćenje jednog računa sa ciljem probijanja bezbednosti drugog računa, kao ni pokušaj dobijanja neovlašćenog pristupa drugoj mreži ili serveru. Svi delovi sajta nisu dostupni Vama ili drugim autorizovanim korisnicima sajta. Nije dozvoljeno mešati se u korišćenje sajta ili ostalih sličnih servisa od strane drugih osoba. Korisnici koji naruše sisteme ili bezbednost mreže snosiće krivičnu ili građansku odgovornost.

Saglasni ste sa tim da možemo, prema sopstvenom nahođenju, okončati Vaše članstvo, nalog ili drugu vrstu povezanosti sa našim sajtom bez prethodnog obaveštenja o tome, ukoliko narušite bilo koju od prethodno navedenih odredbi. Sem toga, imajte na umu da mi u potpunosti sarađujemo u istrazi narušavanja sistema ili bezbednosti na mreži sa drugim sajtovima, uključujući saradnju sa organima za sprovođenje zakona u istraživanju sumnje o postojanju krivičnih prekršaja.

4. Sajtovi i informacije trećih strana

Ovaj sajt Vas može uputiti na druge sajtove na internetu ili na drugi način obuhvatati napomene o informacijama, dokumentima, softveru, materijalima i/ili uslugama koje nude druge stranke. Takvi sajtovi mogu sadržati informacije ili materijal koji neke osobe mogu smatrati nepogodnim ili uvredljivim. Navedni drugi sajtovi i strane nisu pod našom kontrolom i Vi potvrđujete da mi nismo odogovorni za tačnost, usklađenost autorskih prava, legalnost, pristojnost ili druge aspekte sadržaja tih sajtova, niti smo odgovorni za greške ili propuste u navodima ostalih strana ili njihovim proizvodima i uslugama. Uključivanje takvih linkova ili navoda ponuđeno je samo kao pogodnost i ne implicira njihovo odobravanje, našu saradnju sa sajtom ili trećom stranom ili davanje naše garancije na bilo koji način, prikazane ili podrazumevane.

5. Informacije o intelektualnoj svojini

Copyright (c) 1.5.2012 Stoffhandel GmbH Sva prava zadržana.

U svrhe ovih Uslova korišćenja, “Sadržaj” definišemo kao bilo koju informaciju, podatak, komunikaciju, softver, fotografije, video, crteže, muziku, zvuke i druge materijale i servise koji se nalaze na našem sajtu. Ovo uključuje oglasne table, chat i druge izvorne sadržaje.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, saglasni ste i preuzimate na sebe odgovornost da su svi sadržaji prikazani na sajtu zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znacima, patentima ili drugim zakonima i pravima o vlasništvu i da su jedina svojina Stoffhandel-a GmbH i njihovih Saradnika. Vi imate pravo na korišćenje ovog sadržaja kao izričito ovlašćeni sa naše strane ili od strane provajdera određenog sadržaja. Sem kopiranja i korišćenja u lične svrhe, nemate pravo kopiranja, reprodukcije, modifikovanja, ponovnog objavljivanja, upload-ovanja, postavljanja, prenošenja ili distribucije bilo kog dokumenta ili informacije sa ovog sajta, u bilo kom obliku ili bilo kojim sredstvima, bez prethodnog pismenog odobrenja izdatog od strane nas ili provajdera određenog sadržaja i jedino ste Vi odgovorni za dobijanje odobrenja pre ponovnog koršćenja materijala zaštićenog autorskim pravima koji je dostupan na ovom sajtu. Svako neovlašćeno korišćenje materijala koji su sadržani na sajtu narušava autorska prava, zaštitni znak i druge važeće zakone i može dovesti do pokretanja krivičnog ili građanskog postupka.

Ni mi niti naši Saradnici ne garantujemo niti zastupamo stav da upotreba materijala prikazanih ili dobijenih putem ovog sajta ne krši prava trećih strana. Pogledajte “Sadržaje korisnika” koji se nalaze dole za opis i procedure koje će se primenjivati u slučaju da bilo koja strana veruje da sadržaj koji je postavljen na ovom sajtu narušava bilo koji patent, zaštitni zank, poslovnu tajnu, autorsko pravo, pravo na objavljivanje ili drugo pravo o vlasništvu bilo koje strane.

Svi uobičajeni crteži, ikone, logoi i nazivi usluga predstavljaju registrovane zaštitne znake, obeležja ili oznake usluga Stoffhandel-a GmbH ili njihovih Saradnika. Svi ostali zaštitni znaci ili oznake usluga predstavlju imovinu odgovarajućih vlasnika. Ništa u ovim Uslovima korišćenja Vam ne daje pravo za korišćenje bilo kog zaštitnog znaka, obeležja, oznake usluge, logoa i/ili imena Stoffhandel GmbH ili njihovih Saradnika.

6. Neovlašćena upotreba materijala

Svaka komunikacija ili materijal koji ste preneli na ovaj sajt ili nama, bez obzira da li je to elektronska pošta, postavljen materijal ili na drugi način ili u drugu svrhu upotrebljen materijal, podleže našoj Politici privatnosti i neće biti tretiran kao poverljiv i ličan. Dok zadržavate sva prava na komunikaciju i materijal, nama i našim saradnicima dajete odobrenje za neekskluzivno, plaćeno, trajno i širom sveta rasprostranjeno kopiranje, distribuciju, prikaz, izvođenje, prevođenje, prilagođavanje, modifikaciju i drugu upotrebu ovog materijala u bilo koje svrhe, bez obzira na oblik ili sredstvo (trenutno poznato ili nepoznato) u koje se koristi.

Molimo Vas da nam ne podnosite poverljive ili lične podatke ukoliko ne postoji uzajamna pismena saglasnost o tome. Takođe nismo u mogućnosti da prihvatamo Vaše ideje ili predloge koje nismo tražili, pa Vas molimo da nam ih ne izlažete ni pod kojim uslovima.

Mi poštujemo intelektualnu svojinu drugih, pa Vas molimo da i Vi učinite isto. Ukoliko Vi ili bilo koji drugi korisnik ovog sajta mislite da je postavljanjem na ovom sajtu narušeno autorsko pravo, zaštitni znak ili drugo pravo vlasništva, potrebno je da Vi ili taj korisnik pošaljete obaveštenje određenom našem Agentu (imenovanom ispod) u što je mogućem kraćem roku. Radi veće efikasnosti, obaveštenje treba obuhvatati:

1. Identifikaciju, sa dovoljnim brojem detalja, zaštićenog sadržaja za koji verujete da je narušen (ili druge neophodne informacije o određenom žaštićenom sadržaju koji je narušen).

2. Identifikaciju materijala za koji tvrdite da narušava zaštićen materijal naveden u stavu #1 koji je naveden.

3. Pružanje informacija neophodnih da bismo Vas kontaktirali (prvenstveno adresu e-pošte).

4. Pružanje informacija, ukoliko je moguće, neophodnih da nam omoguće obaveštavanje vlasnika/administratora internet stranice ili drugog sadržaja koji prikazuje narušavanje (prednost ima adresa e-pošte).

5. Sledeću izjavu: “Imam dovoljno razloga da poverujem da je došlo do korišćenja materijala ranije navedenog kao narušavajućeg i bez datog ovlašćenja od strane vlasnika koji ima autorsko pravo, njegovog agenta ili zakonskim putem.”

6. Sledeću izjavu: “Zaklinjem se, pod krivičnom odgovornošću, da su podaci u obaveštenju tačni i da ja posedujem autorsko pravo ili ovlašćenje da dejstvujem u ime vlasnika ekskluzivnog prava do čijeg je narušavanja navodno došlo.”

7. Potpišite izjavu.

8. Pošaljite napisanu komunikaciju na sledeću adresu:

Imenovani Agent za tvrdnje o narušavanju:

Kontakt: Stoffhandel

Adresa: Salzgries 3, 1010 Vienna, Austria

Telefon: +4317152164

Vi dajete saglasnost da mi, nakon prijema obaveštenja o tvrdnji narušavanja autorskog prava, u što je mogućem kraćem roku uklonimo navedeni sadržaj sa našeg sajta bez obaveza prema Vama ili bilo kojoj drugoj strani i da će tvrdnje strane koja se žali, kao i strane koja je prvobitno postavila materijale biće prosleđene Kancelariji za autorska prava u SAD-u radi presude, kao što je navedeno u Pravilniku o autorskim pravima digitalnog milenijuma.

7. Odricanje garancija

SVI MATERIJALI I SERVISI KOJI SE NALAZE NA OVOM SAJTU DOSTUPNI SU “ONAKVI KAKVI SU” I “KAO DOSTUPNI” BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRAŽENE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJU TRGOVINE, POGODNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU NAMENU, ILI GARANCIJU PROTIV PREKRŠAJA INTELEKTUALNE IMOVINE. BEZ PRETHODNIH OGRANIČENJA, NE GARANTUJEMO DA ĆE (A) SERVISI I MATERIJALI ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTEVE, (B) SERVISI I MATERIJALI BITI CELOKUPNI, BLAGOVREMENI, BEZBEDNI ILI BEZ GREŠAKA, (C) REZULTATI KOJI PROIZILAZE IZ KORIŠĆENJA SERVISA ILI MATERIJALA BITI EFEKTIVNI, TAČNI ILI POUZDANI, ILI DA ĆE (D) KVALITET BILO KOG PROIZVODA, SERVISA, ILI INFORMACIJA KOJE STE KUPILI ILI NABAVILI OD NAS ILI NAŠIH SARADNIKA PUTEM SAJTA ZADOVOLJITI VAŠA OČEKIVANJA ILI BITI BEZ GREŠAKA ILI NEDOSTATAKA.

OVAJ SAJT MOŽE SADRŽATI TEHNIČKE ILI DRUGE GREŠKE, NETAČNE SADRŽAJE ILI GREŠKE U KUCANJU. ZADRŽAVAMO PRAVO IZMENE MATERIJALA I USLUGA NA OVOM SAJTU, UKLJUČUJUĆI CENE I OPISE OVDE NAVEDENIH PROIZVODA, U BILO KOM TRENUTKU BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA. MATERIJALI ILI SERVISI NA OVOM SAJTU MOGU BITI ZASTARELI I MI NEMAMO OBAVEZU DA TE MATERIJALE ILI SERVISE AŽURIRAMO.

KORIŠĆENJE, PREUZIMANJE I OSTALA NABAVKA BILO KOG MATERIJALA SA ILI POMOĆU OVOG SAJTA OBAVLJA SE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I RIZIKU I UZ SAGLASNOST DA STE JEDINO VI ODGOVORNI ZA EVENTUALNI KVAR OPERATIVNOG SISTEMA VAŠEG RAČUNARA ILI GUBITKA PODATAKA KOJI JE REZULTAT OVAKVE AKTIVNOSTI.

Tokom korišćenja sajta, imaćete prilike da budete deo komercijalne razmene sa drugim korisnicima i prodavcima. Saglasni ste sa tim da se sve transakcije vezane za bilo koju trgovinu ili usluge koje nudi neka strana, uključujući, bez ograničenja, uslove kupovine, uslove plaćanja, garancije, održavanja i uslove isporuke vezane za takvu razmenu, dogovaraju isključivo između prodavca ili dobavljača tog proizvoda ili servisa i Vas. NE PRUŽAMO GARANCIJU U VEZI SA TRANSAKCIJAMA IZVRŠENIM POMOĆU ILI U VEZI SA OVIM SAJTOM, I VI STE SAGLASNI SA TIM DA SE TAKVE TRANSAKCIJE U POTPUNOSTI SPROVODE NA VAŠ RIZIK. SVAKA GARANCIJA KOJU PRUŽA TREĆA STRANA U VEZI SA BILO KOJIM PROIZVODOM, USLUGOM, MATERIJALOM ILI INFORMACIJOM DOSTUPNOM NA ILI POMOĆU OVOG SAJTA, DAJE SE ISKLJUČIVO OD TREĆE STRANE, A NE OD STRANE NAS ILI BILO KOG OD NAŠIH SARADNIKA.

Sadržaj dostupan na ovom sajtu često predstavlja mišljenja i stavove onih koji daju informacije, korisnika sajta ili drugih osoba ili entiteta koji nisu povezani sa nama. Mi ne odobravamo, niti smo odogovorni za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili izjave date od strane nekog drugog, sem ovlašćenog portparola Stoffhandel-a GmbH koji govori po svojoj službenoj dužnosti. Molimo Vas da se za više informacija, čije su politike obuhvaćene ovim Uslovima korišćenja, upoznate sa posebnim uredničkim politikama koje se nalaze u različitim sekcijama ovog sajta.

Saglasni ste da se privremeni prekidi u servisima na ovom sajtu mogu javiti ponekad. Dalje ste saglasni da mi nemamo kontrolu nad mrežama trećih stana kojima pristupate dok koristite ovaj sajt i stoga su kašnjenja i prekidi u mrežnom prenosu potpuno van Naše kontrole.

U potpunosti ste saglasni da su servisi dostupni na ovom sajtu pruženi “ONAKVI KAKVI SU” i mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za blagovremenost, brisanje, pogrešnu isporuku ili greške pri skladištenju komunikacija svih korisnika ili ličnih podešavanja.

NEKE DRŽAVE ILI INSTANCE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ODREĐENIH GARANCIJA, PA POSTOJI MOGUĆNOST DA SE NEKA OD NAVEDENIH OGRANIČENJA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

8. Ograničenje odgovornosti

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA NEĆEMO NI MI NITI NAŠI SARADNICI BITI ODGOVORNI VAMA ILI NEKOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KOJU POSEBNU, KAZNENU, SLUČAJNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, ILI ZA ŠTETU I GUBITKE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ONE NASTALE KORIŠĆENJEM PODATAKA ILI PROFITA, BEZ OBZIRA DA LI SMO NAVELI MOGUĆNOST JAVLJANJA TAKVIH GUBITAKA ILI ONI TEORETSKI PROIZILAZE IZ ODGOVORNOSTI VEZANE ZA KORIŠĆENJE OVOG SAJTA ILI DRUGIH SAJTOVA KOJI SU PREPORUČENI ILI NA DRUGI NAČIN POVEZANI SA OVIM SAJTOM.

OSIM TOGA, MI NISMO NI NA KOJI NAČIN ODOGOVRNI ZA ROBU I USLUGE TREĆIH STRANA PONUĐENIH NA OVOM SAJTU ILI ZA POMOĆ U SPROVOĐENJU TRGOVINSKIH TRANSAKCIJA NA OVOM SAJTU, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, OBRADU NALOGA.

NEKE INSTANCE ZABRANJUJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI VEZANU ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, PA GORENAVEDENA OGRANIČENJA NEĆE VAŽITI ZA VAS.

9. Obeštećenje

Na Naš zahtev, dajete saglasnost da Mi i Naši saradnici nismo u dužnosti i odgovorni da Vas štitimo i dajemo obeštećenje u slučaju potraživanja i troškova, uključujući provizije advokata, koji se mogu javiti prilikom korišćenja ili pogrešne upotrebe ovog sajta. Zadržavamo pravo, da o svom trošku, preuzmemo ekskluzivnu odbranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjima koja su inače po Vašem mišljenju predmet nadoknade, i u tom ćete slučaju sarađivati sa Nama u utvrđivanju raspoložive odbrane.

10. Sigurnost i lozinka

Jedino ste Vi odogovorni za održavanje poverljivosti Vaše lozinke i naloga, kao i za sve date izjave, izvršene radnje ili načinjene propuste, koji se mogu javiti korišćenjem Vaše lozinke i naloga. Stoga treba preduzeti sve neophodne mere zaštite da druge osobe ne dobiju pristup Vašem nalogu i lozinci. Naše osoblje ni u kom slučaju neće tražiti Vašu lozinku. Nije dozvoljeno prebacivanje ili deljenje računa sa drugim licima; mi zadržavamo pravo neodložnog zatvaranja Vašeg računa ukoliko prebacite ili podelite svoj nalog sa drugima.

11. Učešće u promocijama

S vremena na vreme, ovaj sajt može obuhvatati reklame koje nude treće strane. Imate pravo na učešće u promocijama ili ulazak u korespondenciju sa oglašavačima koji prikazuju svoje proizvode na ovom sajtu. Sve prepiske ili promocije, uključujući isporuku i plaćanje robe ili usluga, kao i bilo koji drugi uslovi, odredbe, garancije i predstavljanja povezana sa određenim korespondencijama ili promocijama, isključivo su između Vas i oglašavača. Mi ne preuzimamo obavezu, dužnost niti odgovornost za bilo koji deo takve korespondencije ili promovisanja.

12. Servisi slanja e-pošte, poruka, blogovanja i chat-a

Korisnicima našeg sajta možemo omogućiti servise e-pošte, poruka, blogovanja ili chat-a (zajedno, “Komunikacije”), bilo direktno ili putem provajdera trećeg lica. Tom prilikom sačinjava se naknadni dogovor koji definiše vezu između Nas i Vas u slučaju da nije posebno navedena ili nije u saglasnosti sa vezama obuhvaćenim u ovim Uslovima.

Nećemo pregledati niti otkrivati sadržaje privatnih Komunikacija, sem uz pristanak pošiljaoca ili primaoca ili u precizno definisanim situacijama u okviru Pravilnika o privatnosti elektronske komunikacije ili ukoliko postoji zakonski ili sudski nalog ili nalog od strane Vlade. Više informacija je dostupno u okviru naše Politike privatnosti.

Postoji mogućnost uvođenja automatizovanih uređaja ili tehnika praćenja koje štite naše korisnike od masovnih nepoželjnih komunikacija (takođe poznatih kao “spamova”) i/ili drugih tipova elektronskih komunikacija za koje smatramo da nisu u saglasnosti sa svrhom našeg poslovanja. Međutim, takvi uređaji ili tehnike nisu savršene, pa ne preuzimamo odgovornost za svaku legitimnu komunikaciju koja je blokirana, kao ni za neželjenu komunikaciju koja nije blokirana.

Poštanski sandučići imaju ograničeni kapacitet skladištenja. Ukoliko premašite najveći mogući prostor za skladištenje, imamo pravo aktiviranja automatizovanog uređaja koji će brisati ili blokirati poruke e-pošte koje premašuju ograničenje. Ne preuzimamo odgovornost za obrisane ili blokirane poruke.

13. Međunarodna upotreba

Iako se iz celog sveta može pristupiti ovom sajtu, nemamo znanja o tome da li su materijali koji su prezentovani na ovom sajtu odgovarajući ili dostupni za korišćenje na lokacijama izvan SAD-a, kao ni o tome da li su ti sadržaji legalni, pa pristup sa drugih teritorija može biti zabranjen. Oni koji odluče da pristupe ovom sajtu sa drugih lokacija to čine na svoju inicijativu i preuzimaju odgovornost za pristupanje uz saglasnost sa lokalnim zakonima. Svaka ponuda određenog proizvoda, usluge i/ili informacije povezana sa ovim sajtom je nevažeća tamo gde je zabranjena.

14. Prekid korišćenja

Dajete Nam pravo da, po sopstvenom nahođenju, možemo prekinuti ili obustaviti Vaš pristup celokupnom ili delovima sajta sa ili bez obaveštenja i iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, kršenje ovih Uslova korišćenja. Sumnja o postojanju aktivnosti prevare, vređanja ili ilegalne aktivnosti predstavlja osnovu za prekid Vaše povezanosti sa nama i biće prosleđenima odgovarajućim organima za sprovođenje zakona.

U slučaju prekida ili obustave, bez obzira na postojeće razloge, neodložno Vam se ukida pravo na korišćenje servisa dostupnih na ovom sajtu uz davanje potpune saglasnosti za ukidanje ili brisanje Vašeg naloga, svih informacija i fajlova povezanih sa Vašim računom i/ili za zabranu daljeg pristupa tim fajlovima na ovom sajtu. Nismo u obavezi prema Vama ili trećim licima vezano za sva potraživanja ili štete nastale prekidom ili obustavom, kao ni za bilo koje druge posledice u vezi sa tim prekidom ili obustavom.

15. Regulaciono pravo

Ovaj sajt (ne uključujući sve povezane linkove) kontrolisan je od strane nas iz naših kancelarija u Austriji i SAD-u. Moguće je pristupiti mu iz svih 50 država, kao i iz drugih zemalja širom sveta. S obzirom da svaka zemlja ima sopstvene zakone koji se mogu razlikovati od onih koji važe u Austriji, pristupanjem ovom sajtu obe strane daju saglasnost da će statuti i zakoni države Austrije, bez obzira na postojanje neslaganja zakonskih regulativa i konvencije Ujedinjenih Nacija o međunarodnoj prodaji robe, biti primenjeni za sva pitanja vezana za korišćenje ovog sajta ili trgovinu proizvodima i uslugama koje su dostupne putem ovog sajta. Svako od nas je saglasan i ovim putem imenuje isključivu ličnu nadležnost i mesto suda koji je nadležan u državi Austriji u pogledu spornih pitanja.

16. Obaveštenja

Sva obaveštenja jednoj strani treba da budu u pisanoj formi i poslata ili e-poštom ili na konvencionalan način. Ukoliko želite da nam pošaljete obaveštenje, uputite ga Korisničkom servisu na savethismailnow (at) gmail.com, ukoliko šaljete e-poštom, ili na Stoffhandel GmbH Salzgries 3, 1010 Vienna, Austria ukoliko je u pitanju klasična pošta. Poruke ili obaveštenja možemo objaviti putem sajta da bismo Vas obavestili o promenama na sajtu ili drugim važnim stvarima i takve objave će se u vreme emitovanja smatrati obaveštenjima za Vas.

17. Celokupan sporazum

Ove odredbe i uslovi sačinjavaju celokupan sporazum o saglasnosti između nas vezano za određenu temu ovog sporazuma i zamenjuje sve prethodne sporazume o saglasnosti različitih strana u pogledu određene teme. Ovi Uslovi korišćenja ne mogu biti promenjeni, dopunjeni ili izmenjeni korišćenjem bilo kog drugog dokumenta (ili drugih dokumenata). Svaki pokušaj izmene, dodatka ili izmene ovog dokumenta ili unošenje naloga za proizvode ili usluge koje su predmet dodatnih ili izmenjenih odredbi i uslova biće anulirani i nevažeći, osim ako ne postoji drugi pisani dogovor potpisan od strane Vas i nas. Ukoliko dođe do situacije da je bilo šta na ili povezano sa ovim sajtom u konfliktu ili protivrečno ovim Uslovima korišćenja, Uslovi korišćenja imaće prednost.

18. Ostalo

Pri svakoj aktivnosti izvršenja ovih Uslova korišćenja, preovlađujuća strana će imati pravo na troškove i provizije advokata. Svaki uzrok za podnošenje tužbe protiv nas ili naših saradnika mora biti ustanovljen najkasnije godinu dana nakon javljanja uzroka za tužbu, u suprotnom će biti smatran kao predmet odricanja i zastarevanja.

Nemate pravo prenošenja prava i obaveza navedenih u ovim Uslovima korišćenja drugim licima i svaki pokušaj da se navedeno učini biće anuliran i nevažeći. Mi imamo slobodu u prenošenju prava i obaveza navedenih u ovim Uslovima korišćenja.

Dajete saglasnost da nećete prodavati, preprodavati, reprodukovati, kopirati i praviti duplikate ili u reklamne svrhe koristiti bilo koji deo ovog sajta, niti zloupotrebiti pristup ovom sajtu.

Sem izuzetaka propisanih važećim zakonom, razrešavamo se odgovornosti za neisporučivanje ili kašnjenje u isporuci proizvoda i usluga dostupnih na ovom sajtu koje su nastale usled događaja koji su izvan naše podrazumevane kontrole, bez obzira da li ih je bilo koja strana mogla predvideti, uključujući, bez ograničenja, poremećaje u radu, ratove, požare, nesreće, vremenske nepogode, nemogućnost za bezbedan transport, akte ili regulative Vlade, kao i druge uzroke i događaje izvan naše podrazumevane kontrole, bez obzira da li su slični ovima koji su već navedeni.

Ukoliko se bilo koji deo ovih Uslova korišćenja pokaže kao nevažeć ili neprimenjiv, taj odeljak biće protumačen na način na koji u najvećoj meri oslikava važeće zakone, kao i početne namere strana, dok će preostali delovi ostati punosnažni i primenjivi.

Nemogućnost da sprovedemo ili primenimo bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili prava povezanih sa njima, neće predstavljati odricanje tog prava ili odredbe.

19. Informacije o kontaktu

Sem ukoliko je eksplicitno navedeno na sajtu, servisi dostupni na ovom sajtu obezbeđeni su od strane Stoffhandel-a GmbH koji se nalazi na Salzgries 3, 1010 Beč, Austrija. Naš broj telefona je +43 1 715 21 64. Ukoliko primetite da neki korisnik krši ove Uslove korišćenja, molimo Vas da nas kontaktirate na savethismailnow (at) gmail.com.

Uslovi korišćenja bloga i oglasne table


Stoffhandel GmbH (“Mi” ili “Nas” ili “Naš”) omogućava korišćenje usluga blogovanja ili oglasne table (zajedno sa sadržajem dostupnim na tom mestu, “Servisi”) koji podležu ovim odredbama i uslovima korišćenja (“Uslovi”) sadržanim na ovom mestu. Svako navođenje “Mi,” “Nas,” ili “Naš” podrazumeva Stoffhandel GmbH i ostale saradničke kompanije. Svakim pristupanjem, kreiranjem ili prilaganjem sadržaja u bilo kom blogu ili porukama koje smo omogućili (“Blog”), u obavezi ste da poštujete navedene Uslove vezane za Usluge (Servise) koje smo obezbedili. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate pre postavljanja sadržaja ili kreiranja Bloga. Zadržavamo pravo izmene Uslova korišćenja omogućenih Servisa, u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju. Vaša je odgovornost da redovno pregledate ove Uslove zbog eventualnih izmena. Vaše dalje korišćenje Servisa ukazuje na prihvatanje svih Uslova od strane Vas. Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima, molimo Vas da ne koristite Servise.

1. Odricanje odgovornosti Kompanije za sadržaj bloga

U potpunosti ste saglasni da odgovornost za sav sadržaj postavljen u okviru Bloga (“Sadržaj”) isključivo pripada osobi koja je izvorno postavila sadržaj. Takođe ste saglasni da sva mišljenja iznešena od strane korisnika ovog sajta isključivo predstavljaju izražavanje u ličnom svojstvu, a ne u svojstvu Naših predstavnika ili nekog od Naših sponzora ili partnera. Mišljenja koja Vi i ostali postavljate u okviru Bloga ne odražavaju neposredno Naše mišljenje.

2. Postavljanje

(a) Postavljanjem Vašeg Sadržaja tokom korišćenja Servisa, dajete odobrenje za neograničeno, neopozivo, neekskluzivano, besplatno, stalno, širom sveta dostupno, potpuno prenosivo, dodeljivo i podlicencirano pravo i licencu za korišćenje, kopiranje, reprodukciju, modifikaciju, adaptaciju, objavljivanje, prevod, kreiranje radova sa korišćenjem potpunog ili delimičnog sadržaja, za distribuciju, izvođenje i prikazivanje Vašeg Sadržaja u celosti ili parcijalno, kao i ubacivanje tog materijala u druge vrste radova u bilo kom obliku, mediju ili tehnologiji koja je trenutno dostupna ili će tek biti razvijena. Zatim, dajete garanciju da se odričete svih takozvanih moralnih prava na sadržaj.

(b) Postavljanjem sadržaja u okviru Bloga, garantujete i tvrdite da ili posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava vezana za određeni sadržaj, uključujući, bez ograničenja, sva neophodna prava za snabdevanje, postavljanje, upload-ovanje, unošenje ili podnošenje sadržaja ili da Vaše korišćenje sadržaja predstavlja zaštićenu pravednu upotrebu. Saglasni ste da nećete svesno postavljati informacije koje su netačne, pogrešne i mogu dovoditi do zablude. Takođe garantujete i potvrđujete da sadržaj koji ste postavili ne krši ove Uslove korišćenja. Jedino Vi snosite odgovornost i tvrdite da Vaši postovi ne narušavaju poverljivost podataka i/ili informacija o vlasništu, uključujući informacije o ličnim finansijama, informacije obuhvaćene sporazumom o neobelodanjivanju i podatke za čije otkrivanje nemate ovlašćenja. Upozoravamo Vas da ne otkrivate lične podatke o sebi ili svojoj deci, kao što su brojevi socijalnog osiguranja, brojevi kreditnih kartica itd.

(c) Dajete saglasnost da Mi i Naše saradničke kompanije, kao ni njihovi direktori, službenici i zaposleni nismo u dužnosti i odgovorni za troškove, potraživanja ili provizije advokata, koje se mogu javiti prilikom korišćenja i na drugi način povezane upotrebe Bloga od strane Vas, kao ni za bilo koji sadržaj koji postavite u okviru Bloga ili u slučaju kršenja ovih Uslova korišćenja ili narušavanja prava drugih lica.

3. Pristup

(a) Saglasni ste da mi, ni pod kakvim okolnostima, nismo odgovorni za nastale greške i nedostatke, gubitke ili ostala oštećenja koja se mogu javiti kao rezultat korišćenja bilo kog sadržaja postavljenog na ovom sajtu. Preuzimate potpunu odgovornost provere i snosite svaki rizik povezan sa upotrebom sadržaja, uključujući oslanjanje na tačnost, kompletnost ili korisnost navedenih sadržaja. Dajete saglasnost da nećete sakupljati informacije o ostalima, uključujući adrese e-pošte ili podatke dobijene iz Servisa, za slanje neželjene pošte bilo koje vrste.

(b) Blog postoji samo sa ciljem informisanja; nismo odgovorni za tačnost i dostupnost informacija koje se nalaze u Blogu.

(c) U okviru Bloga mogu biti postavljeni linkovi ka drugim sajtovima na internetu. Ne preuzimamo odgovornost za takve sadržaje i ne dajemo niti impliciramo garanciju o tačnosti, saglasnosti sa autorskim pravima, legalnosti, mogućnosti trgovine ili drugim aspektima sadržaja postavljenog materijala. Odričemo se odgovornosti za bilo koju vrstu reklamiranja, proizvoda ili drugog materijala na drugim sajtovima ili dostupnih preko drugih izvora. Obuhvatanje drugih linkova ne implicira postojanje odobrenja za te Sajtove od Nas ili druge povezanosti sa njihovim operaterima.

(d) Pružamo Vam mogućnost dobijanja naloga sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup i korišćenje Servisa. Ukoliko otvorite nalog, preuzimate odgovornost za održavanje i potpunu poverljivost Vaše lozinke, kao i za svaku aktivnost povezanu sa korišćenjem Vašeg naloga i lozinke. U obavezi ste da nas neodložno obavestite ukoliko dođe do neovlašćene upotrebe Vaše lozinke ili naloga ili kršenja bezbednosti na neki drugi način i radi sigurnosti obavezno napustite svoj nalog na kraju svake sesije. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koje gubitke ili nedostatke koji se javljaju usled Vašeg neuspeha da izvrišite ovu meru sigurnosti.

4. Deca

Sakupljanje ličnih informacija od dece uzrasta mlađeg od 18 godina (“maloletnici”) posredstvom Servisa ili Bloga je zabranjeno. Maloletnici nemaju prava na upravljanje bilo kojom vrstom Sadržaja. Maloletnici nisu kvalifikovani za korišćenje ovog sajta, pa ih molimo da nam ne podnose bilo koje lične podatke.

5. Politika privatnosti

Molimo Vas da budete sigurni da ste pročitali našu Politiku privatnosti koja je dostupna na ovom sajtu i na ovaj način Vas upućujemo na nju.

6. Neovlašćena upotreba materijala

Pogledajte Uslove korišćenja sajta

7. Uskraćivanje pristupa/Uklanjanje sadržaja

Mi imamo pravo da Vam, po sopstvenom nahođenju, uskratimo pristup i korišćenje Servisa i/ili uklonimo svaki Vaš Sadržaj, ukoliko utvrdimo da su Vaši iskazi ili način upotrebe pogrešni, nelegalni, opsceni, klevetnički, ugrožavajući, krše prava na intelektualnu svojinu, narušavaju privatnost, štetni, za osudu ili na neki drugi način u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja ili važećim zakonima.

8. Odricanje garancije

Pogledajte Uslove korišćenja sajta

9. Ograničavanje odgovornosti

Pogledajte Uslove korišćenja sajta

10. Prihvatanje i potvrda uslova

Korišćenjem ovog sajta obavezali ste se na prihvatanje navedenih Uslova korišćenja. Vi potvrđujete da ste pročitali i da ste obavezani ovim Uslovima, kao i bilo kojim Našim drugim sporazumima o upotrebi, uključujući Uslove korišćenja Sajta koji regulišu Vaše ponašanje. Zahvaljujemo se na učešću u Blogu. Ukoliko imate bilo koja pitanja, molimo Vas da se ne ustručavate da nas kontaktirate na savethismailnow (at) gmail.com.

This post is also available in: English German